Verkoopvoorwaarden

(Bijgewerkt op 10/03/2022)

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op B2C-verkopen aan consumenten (consument: iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die niet binnen zijn of haar commerciële, industriële, ambachtelijke of vrije activiteit vallen). Als u handelt in een professionele hoedanigheid, zijn de Algemene B2B Verkoop voorwaarden van toepassing. Klik hier voor meer informatie: https: //onaturalis.bio/cgv-b2b/

De website

O’Naturalis (https://onaturalis.bio)

(hierna het“Platform“, “de Site” of “onze Site”)

is een initiatief van :

O’Naturalis srl
Haute Levée 19A, 4970 Stavelot (België)
Ondernemingsnummer (ECB/BTW): BE0782.698.344
E-mail: info@onaturalis.bio
Telefoon: +32 (0)80 770 422

(hierna“O’Naturalis” of de“Verkoper“)

Artikel 1. Toepassingsgebied

Deze algemene verkoopvoorwaarden (hierna de“AV”) definiëren de wederzijdse rechten en plichten in het geval van de aankoop van producten of diensten op het Platform door een Gebruiker (hiernade “Klant”).

De AV drukken alle verplichtingen van de partijen uit.

Lees deze Algemene voorwaarden zorgvuldig door voordat u een bestelling plaatst op onze Site.

Door een van onze producten te bestellen, gaat de klant ermee akkoord gebonden te zijn aan deze algemene voorwaarden. Klanten kunnen de Algemene voorwaarden op elk gewenst moment downloaden van onze website onaturalis.bio/cgv.

Onze Algemene Voorwaarden hebben voorrang op alle andere voorwaarden die door de Klant worden bedongen, in welke vorm dan ook, op elk moment, schriftelijk, per e-mail of mondeling.

In uitzonderlijke omstandigheden kan worden afgeweken van de bepalingen van de AV op voorwaarde dat deze afwijkingen schriftelijk zijn overeengekomen. Deze afwijkingen kunnen bestaan uit het wijzigen, toevoegen of schrappen van de clausules waarop zij betrekking hebben en hebben geen gevolgen voor de toepassing van de overige bepalingen van de AV.

O’Naturalis srl behoudt zich het recht voor om de AV van tijd tot tijd te wijzigen. De wijzigingen zijn van toepassing zodra ze online zijn gepubliceerd voor alle aankopen die na die datum worden gedaan.

De voorwaarden die op de aankoopdatum online stonden, zijn van toepassing.

Artikel 2. Hoe online verkoop werkt

2.1 Presentatie

Via het Platform stelt de Verkoper aan de Klant een online winkel ter beschikking die de verkochte producten of diensten presenteert, zonder dat de foto’s een contractuele waarde hebben.

De producten en diensten worden zo nauwkeurig mogelijk beschreven en gepresenteerd. In het geval van fouten of weglatingen in de presentatie kan de Verkoper echter niet aansprakelijk worden gesteld.

2.2 Voorraden en liquide middelen

Producten en diensten worden aangeboden op basis van beschikbaarheid.

Als een product door de Klant wordt gekocht terwijl het niet langer op voorraad is, zal de Verkoper de Klant zo snel mogelijk op de hoogte brengen en de Klant kan beslissen om een ander product tegen dezelfde prijs te kiezen of om de aankoop terugbetaald te krijgen.

2.3 Prijzen

Prijzen en belastingen worden gespecificeerd voor elk item in de online shop.

De Verkoper behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment te wijzigen door deze online te publiceren.

Alleen de aangegeven prijzen en de belastingen die gelden op het moment van de bestelling zijn van toepassing, onder voorbehoud van beschikbaarheid op die datum.

Prijzen worden vermeld in euro’s. Ze worden geacht alle belastingen te omvatten en omvatten niet de eventuele leveringskosten, die extra worden aangegeven en gefactureerd voordat de Klant de bestelling bevestigt.

Het totaalbedrag van de bestelling (inclusief alle belastingen) en, indien van toepassing, de leveringskosten worden aangegeven voordat het bestelformulier definitief wordt gevalideerd.

Artikel 3. Sluiting van het contract

Om online te bestellen, moet de Klant een online bestelformulier invullen.

Door het elektronische formulier in te vullen, aanvaardt de Klant de prijs en de beschrijving van de producten of diensten.

Om de bestelling te valideren, moet de Klant deze Algemene Verkoopvoorwaarden lezen en aanvaarden door te klikken waar aangegeven.

De Klant moet een e-mailadres, factuurgegevens en, indien van toepassing, een geldig afleveradres opgeven. Elke uitwisseling met de Verkoper kan via dit e-mailadres plaatsvinden.

Er moet een klantenaccount worden aangemaakt om een bestelling te kunnen plaatsen (via een registratieformulier).

Daarnaast moet de Klant de leveringsmethode kiezen en de betalingsmethode valideren.

De Verkoper behoudt zich het recht voor om de bestelling van de Klant te blokkeren in geval van niet-betaling, onjuist adres of een ander probleem met de account van de Klant, totdat het probleem is opgelost.

De eigendomsoverdracht van de artikelen vindt plaats wanneer de Verkoper de volledige betaling voor de bestelling heeft ontvangen.

Artikel 4. Betaling en orderbevestiging

4.1 Betaling

De Klant verricht de betaling op het moment van de definitieve validatie van de bestelling via de door de Verkoper gekozen betaalmethode op het Platform op het moment van de bestelling. Deze validatie vervangt een handtekening.

De Klant garandeert de Verkoper dat hij over de nodige machtigingen beschikt om deze betalingswijze te gebruiken en erkent dat de hiertoe verstrekte informatie het bewijs vormt van zijn instemming met de verkoop en met de betaling van de verschuldigde bedragen voor de bestelling.

De Verkoper heeft een procedure opgesteld voor de verificatie van bestellingen en betaalmiddelen om een redelijke garantie te bieden tegen elk frauduleus gebruik van een betaalmiddel, onder andere door de Klant om identificatiegegevens te vragen.

In geval van weigering van betaling per bankkaart door de erkende organisaties of in geval van niet-betaling, behoudt de Verkoper zich het recht voor om de bestelling en de levering ervan op te schorten of te annuleren.

De Verkoper behoudt zich ook het recht voor om een bestelling te weigeren van een Klant die een vorige bestelling niet volledig of gedeeltelijk heeft betaald of met wie een betalingsgeschil loopt.

4.2 Bevestiging

Zodra de bevestiging van de aankoop en de betaling zijn ontvangen, stuurt de Verkoper een bevestiging naar de Klant, samen met een factuur, tenzij de factuur bij de bestelling wordt geleverd.

De Klant kan verzoeken dat de factuur naar een ander adres dan het afleveradres wordt gestuurd door voorafgaand aan de levering een verzoek hiertoe te sturen naar de Klantenservice (zie contactgegevens hieronder).

In het geval dat een dienst of product niet beschikbaar is, zal de Verkoper de Klant zo snel mogelijk via e-mail informeren om het te vervangen of de bestelling voor dit product te annuleren en eventueel de betreffende prijs terug te betalen, waarbij de rest van de bestelling vast en definitief blijft.

Artikel 5. Bewijs

Communicatie, bestellingen en betalingen tussen de Klant en de Verkoper kunnen worden aangetoond door middel van geautomatiseerde registers die onder redelijke veiligheidsvoorwaarden in de computersystemen van de Verkoper worden bijgehouden. Bestelformulieren en facturen worden gearchiveerd op een betrouwbaar en duurzaam medium, vooral als bewijsmiddel.

Artikel 6. Levering

6.1 Versturen

Levering vindt pas plaats nadat de betaling is bevestigd door de bank van de verkoper.

Producten worden geleverd op het adres dat de Klant heeft opgegeven op het online bestelformulier.

De verkoper levert aan alle landen in de Europese Unie.

De klant verbindt zich ertoe correcte en actuele leveringsinformatie te verstrekken. Anders worden de extra kosten die voortvloeien uit onvolledige of foutieve informatie aan de Klant in rekening gebracht.

Om redenen van beschikbaarheid kan een bestelling het voorwerp uitmaken van meerdere opeenvolgende leveringen aan de Klant.

De Verkoper biedt een of meer leveringsmethoden aan wanneer de bestelling wordt geplaatst. Levertijden zijn afhankelijk van de gekozen verzendmethode en worden aangegeven tijdens het bestelproces.

Levertijden worden alleen ter informatie gegeven.

Als de Verkoper de leveringsdatum niet kan naleven, zal hij de Klant zo snel mogelijk op de hoogte brengen.

Er kan geen schadevergoeding worden geëist van de Verkoper of de vervoerder in geval van laattijdige levering. Als de daadwerkelijke leverdatum echter meer dan een maand na de indicatieve leverdatum ligt, kan de klant om annulering van het contract vragen en zijn geld terugkrijgen.

6.2 De bestelling controleren

Bij ontvangst van de producten controleert de Klant of de ontvanger of het geleverde product in goede staat is of dat de geleverde dienst conform is.

In het geval dat een of meer van de bestelde producten ontbreken of beschadigd zijn, moet de Klant of de ontvanger de nodige voorbehouden maken bij de vervoerder op het moment van de levering en de Verkoper onmiddellijk op de hoogte brengen.

Verificatie wordt geacht te zijn uitgevoerd wanneer de Klant of een door de Klant gemachtigde persoon de bestelling zonder enig voorbehoud heeft ontvangen.

Elke reservering die niet volgens de hierboven beschreven regels en binnen de gestelde termijnen is gemaakt, wordt niet in aanmerking genomen en ontslaat de Verkoper van elke aansprakelijkheid jegens de Klant.

De risico’s van het Product worden op u overgedragen op het moment van levering. Vanaf dit moment wijzen wij alle verantwoordelijkheid af in geval van verlies, vernietiging of gedeeltelijke of volledige beschadiging van het Product.

6.3 Fout bij levering

In geval van een leveringsfout of een niet-conformiteit van de producten ten opzichte van de informatie op de bestelbon, informeert de Klant de Verkoper binnen de drie werkdagen na ontvangst van de producten.

Elke claim die niet binnen de gestelde termijn wordt ingediend, wordt niet in aanmerking genomen en ontslaat de Verkoper van elke aansprakelijkheid jegens de Klant.

6.4 Retourneren en ruilen

Het te ruilen of terug te betalen product moet in zijn geheel en in de originele verpakking aan de Verkoper worden geretourneerd, in overeenstemming met de voorwaarden en bepalingen van Artikel 9.1.

Artikel 7. Garantie in geval van non-conformiteit

Deze clausule doet geen afbreuk aan de rechten van de Klant onder het Belgisch Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Economisch Recht met betrekking tot de verkoop van consumptiegoederen. Aldus, en in het bijzonder, zijn de bepalingen met betrekking tot de Garantie voor verborgen gebreken in het verkochte Product van toepassing na de periode van twee jaar die hieronder wordt uiteengezet.

De Verkoper is aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat optreedt binnen twee jaar na levering van het Product.

Deze periode van twee jaar wordt opgeschort gedurende de tijd die nodig is om het Product te repareren of te vervangen of in geval van onderhandelingen tussen de Klant en de Verkoper om tot een minnelijke schikking te komen.

De Klant moet de Verkoper op de hoogte brengen van het bestaan van een gebrek aan overeenstemming binnen een termijn van twee maanden vanaf de dag waarop het gebrek werd vastgesteld.

In elk geval vervallen de rechten van de Klant binnen een termijn van één jaar vanaf de datum waarop hij het gebrek aan overeenstemming heeft vastgesteld, zonder dat deze termijn verstrijkt vóór het einde van de termijn van twee jaar vanaf de datum van levering van het Product.

Naast de schadevergoeding en eventuele interesten, heeft de klant, in geval van niet-conformiteit van het geleverde Product, het recht om ofwel de herstelling van het Product of de vervanging ervan te eisen, onder de hieronder vermelde voorwaarden (1), ofwel een gepaste vermindering van de prijs of de ontbinding van het Contract te eisen, onder de hieronder vermelde voorwaarden (2).

Er wordt echter rekening gehouden met elke verergering van de schade als gevolg van het gebruik van het Product na het moment waarop de klant het gebrek aan conformiteit heeft opgemerkt of had moeten opmerken.

(1) De Klant heeft het recht om in eerste instantie te eisen dat het Product binnen een redelijke termijn kosteloos wordt gerepareerd of vervangen, tenzij dit onmogelijk of onevenredig is.

De kosten waarnaar in de vorige alinea wordt verwezen, zijn de kosten die nodig zijn om het Product in een conforme staat te brengen, met name de kosten voor het terugzenden van het Product en de kosten voor werk en materialen.

Een methode van schadeloosstelling wordt als onevenredig beschouwd als ze voor de verkoper kosten met zich meebrengt die, in vergelijking met de andere methode van schadeloosstelling, onredelijk zijn:

 • van de waarde die het Product zou hebben als er geen gebrek aan conformiteit was geweest;
 • de omvang van het gebrek aan conformiteit;
 • of de andere compensatiemethode kan worden geïmplementeerd zonder grote ongemakken voor jou.

(2) De Klant heeft het recht om een passende prijsvermindering of de ontbinding van het Contract te eisen:

 • indien de Klant geen recht heeft op reparatie of vervanging van het Product volgens lid (1);
 • als de Verkoper de reparatie of vervanging niet binnen een redelijke termijn of zonder grote overlast voor de Klant heeft uitgevoerd.

De Klant heeft echter niet het recht om het Contract te ontbinden als het gebrek aan conformiteit gering is.

Bovendien zal elke terugbetaling worden verminderd om rekening te houden met het gebruik dat de Klant van het Product heeft gemaakt sinds de levering ervan.

Artikel 8. Herroepingsrecht

Klanten die bij wet als “consument” gekwalificeerd worden, hebben een termijn van 14 kalenderdagen om hun bestelling te herroepen, zonder dat ze hun beslissing moeten rechtvaardigen en zonder andere kosten dan :

 • extra kosten in verband met een andere leveringsmethode dan de minder dure standaard leveringsmethode die door ons wordt aangeboden;
 • de directe kosten voor het retourneren van de Producten.

De herroepingstermijn van 14 dagen gaat in op de dag die volgt op de dag waarop de Klant of een persoon die de Klant vertegenwoordigt het geleverde Product in bezit neemt.

Opdat de herroepingstermijn van 14 dagen zou worden gerespecteerd, volstaat het dat de Klant de beslissing betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van deze termijn aan de Verkoper bezorgt op het volgende e-mailadres customer@onaturalis.bio of per telefoon op +32 (0)80 770 422

Behoudens andersluidende instructies van de Verkoper moet de Klant het Product zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen na de kennisgeving van de herroepingsbeslissing terugsturen naarde O’Naturalis SRL, Haute Levée 19A, 4970 Stavelot (België).

Voor goederen die per post kunnen worden geretourneerd, geldt de poststempel als bewijs van de retourdatum. Voor grotere pakketten is de datum waarop de vervoerder het pakket of de pakketten ophaalt doorslaggevend. In alle andere gevallen is de datum van afgifte van het ontvangstbewijs van de verkoper doorslaggevend.

De Klant zal contact opnemen met de klantendienst van de verkoper op het nummer +32 (0)80 770 422 of op het volgende e-mailadres customer@onaturalis.bio die hem zal informeren over de leveringsvoorwaarden.

Dit recht gaat ervan uit dat het artikel in perfecte staat en in de originele verpakking aan de Verkoper wordt geretourneerd. Goederen die de Verkoper niet in deze staat bereiken, die onvolledig, beschadigd of bedorven zijn, of die uitgepakt zijn, worden niet terugbetaald en blijven ter beschikking van de Klant, die verantwoordelijk is voor het ophalen ervan op het hoofdkantoor van de Verkoper.

De klant kan burgerlijk aansprakelijk worden gesteld tegenover de Verkoper als het teruggestuurde Product beschadigd is en deze waardevermindering het gevolg is van een andere behandeling dan die welke nodig was om de aard, de kenmerken en de goede werking van het Product vast te stellen.

In geval van herroeping vergoedt de Verkoper alle door de Klant gedane betalingen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit het feit dat de Klant een andere leveringsmethode heeft gekozen dan de minder dure standaard leveringsmethode), binnen een periode van 14 dagen vanaf de datum van het bewijs van terugzending van het product. De Verkoper kan deze terugbetaling echter uitstellen tot ontvangst van het product dat het voorwerp uitmaakt van de herroeping op het hoofdkantoor van de Verkoper.

Tenzij de Klant anders aangeeft, zal de Verkoper de terugbetaling verrichten met hetzelfde betaalmiddel als bij de oorspronkelijke transactie is gebruikt. In elk geval brengt deze terugbetaling geen kosten met zich mee voor de Klant.

Voor producten die deel uitmaken van het assortiment hygiëne- en schoonheidsverzorgingsproducten kan de Klant, in overeenstemming met de uitzondering van artikel VI.53 van de Franse Code de la Loi Economique, zijn herroepingsrecht niet uitoefenen, aangezien het gaat om “de levering van verzegelde goederen die om gezondheids- of hygiënische redenen niet kunnen worden geretourneerd en die na levering door de Klant zijn ontzegeld “.

Bijgevolg ziet de Klant af van zijn herroepingsrecht voor elk product dat hij uit het cosmeticagamma van de Verkoper heeft gekocht.

Elk herroepingsrecht dat niet wordt uitgevoerd volgens de regels en termijnen die in dit artikel worden gedefinieerd, wordt niet in aanmerking genomen en ontslaat de Verkoper van elke aansprakelijkheid tegenover de Klant.

Een herroepingsformulier is te vinden in bijlage 1 van deze algemene verkoopvoorwaarden.

Artikel 9. Aansprakelijkheid voor producten met gebreken.

De wet van 5 FEBRUARI 1991 inzake aansprakelijkheid voor producten met gebreken is van toepassing.

Een Product is gebrekkig wanneer het niet de veiligheid biedt die redelijkerwijs mag worden verwacht gezien alle omstandigheden en in het bijzonder :

 • de presentatie van het Product;
 • normaal of redelijkerwijs te verwachten gebruik van het Product;
 • vanaf het moment dat het product in omloop werd gebracht.

Een Product mag niet als defect worden beschouwd alleen omdat later een geavanceerder Product in omloop is gebracht.

De bewijslast voor het gebrek, de schade en het oorzakelijk verband tussen het gebrek en de schade ligt bij de Klant.

De Verkoper is niet verantwoordelijk als :

 • rekening houdend met de omstandigheden, moet worden aangenomen dat het gebrek dat de schade heeft veroorzaakt niet bestond op het moment dat het Product aan de Klant werd geleverd;
 • het defect te wijten is aan het feit dat het Product voldoet aan verplichte regels uitgevaardigd door overheidsinstanties;
 • de stand van de wetenschappelijke en technische kennis op het moment dat het Product te koop werd aangeboden, de Verkoper niet in staat stelde het bestaan van het gebrek te ontdekken;
 • als de schade gezamenlijk is veroorzaakt door een gebrek in het Product en de schuld van de Klant of de schuld van een persoon voor wie de Klant verantwoordelijk is.

De vergoeding die op grond van deze bepaling kan worden verkregen, dekt schade aan personen, met inbegrip van immateriële schade.

Schade aan goederen geeft alleen recht op schadevergoeding als het gaat om goederen die voornamelijk bestemd zijn en gebruikt worden voor privégebruik of -consumptie van de Klant.

Schade veroorzaakt aan het gebrekkige Product zelf geeft geen aanleiding tot schadevergoeding.

Schade aan eigendommen wordt alleen vergoed na aftrek van een eigen risico van €500.

Artikel 10. Product retour

10.1 In geval van een leveringsfout, weigering bij levering, vergissing in de beschrijving, beschadigd pakket bij ontvangst :

De Verkoper vergoedt de prijs van het (de) product(en) en, indien en alleen indien de retourzending betrekking heeft op de gehele bestelling, de eventuele transportkosten die in rekening zijn gebracht voor de eerste verzending. De Verkoper draagt ook de kosten van terugzending/retournering (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit het feit dat de Klant een andere leveringsmethode heeft gekozen dan de minder dure standaard leveringsmethode).

10.2 Bij de uitoefening van het herroepingsrecht :

De Verkoper zal de prijs van het (de) product(en) en de initiële leveringskosten terugbetalen (met uitzondering van bijkomende kosten die voortvloeien uit het feit dat de Klant een andere leveringsmethode heeft gekozen dan de minder dure standaard leveringsmethode).

De Verkoper draagt ook de kosten van terugzending/retournering (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit het feit dat de Klant een andere leveringsmethode heeft gekozen dan de minder dure standaard leveringsmethode).

Artikel 11. Overmacht

Als de Verkoper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd de bestelling uit te voeren als gevolg van een onvoorziene omstandigheid die buiten zijn macht ligt, wordt dit beschouwd als overmacht.

In geval van overmacht is de Verkoper gerechtigd om de uitvoering van de bestelling geheel of gedeeltelijk op te schorten voor de duur van de overmacht. De Verkoper zal de Klant hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen.

Als de overmacht meer dan 90 dagen zonder onderbreking aanhoudt, heeft elk van de contractpartijen het recht om het contract eenzijdig te beëindigen, door middel van een aangetekende brief aan de andere partij. Reeds door de Verkoper uitgevoerde diensten zullen niettemin proportioneel aan de Klant worden gefactureerd.

Artikel 12. Intellectueel eigendom

Alle inhoud op het Platform en inhoud gepubliceerd door de Verkoper op gerelateerde sites, sociale netwerken of andere communicatiemiddelen is beschermd door de Belgische en internationale wetgeving inzake auteursrecht en intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, inclusief voor downloadbare documenten en iconografische en fotografische weergaven. Elk gebruik, zelfs gedeeltelijk, van deze inhoud of van het Platform vereist de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Verkoper.

“O’Naturalis” is een handelsmerk geregistreerd bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) onder nummer 1022623.

13. Onafhankelijkheid van clausules

De onwettigheid of gehele of gedeeltelijke ongeldigheid van een bepaling van deze Algemene Verkoopvoorwaarden heeft geen invloed op de geldigheid en toepassing van de overige bepalingen. De Verkoper behoudt zich het recht voor om de onwettige of ongeldige bepaling te vervangen door een andere geldige bepaling van gelijke strekking die geen afbreuk doet aan de rechten van de koper/consument.

14. Toepasselijk recht en jurisdictie

Op deze Algemene Verkoopsvoorwaarden is Belgisch recht van toepassing.

In geval van een geschil en bij gebrek aan een minnelijke schikking, zal het geschil worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van de verkoper.

15. Gegevensbescherming

De persoonsgegevens die worden verzameld in verband met de diensten die onder deze Algemene Verkoopvoorwaarden vallen, worden verwerkt in overeenstemming met de Belgische en Europese wetgeving, in het bijzonder de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening 2016/679, in het algemeen de “RGPD” of “GDPR” genoemd).

De gegevens worden verwerkt ten behoeve van de uitvoering van de met de Klant gesloten overeenkomsten, klanten- en verkoopadministratie, product- en dienstenpromotie, gepersonaliseerde informatiecampagnes en direct marketing, onder meer via e-mail, door de Verkoper en zijn onderaannemers.

Voor verdere informatie wordt de klant verzocht het gegevensbeschermingsbeleid van de Verkoper te raadplegen, dat kan worden ingezien op het Platform of op verzoek per e-mail, telefoon of post kan worden verkregen bij het hoofdkantoor van de Verkoper.

Logo de la Semaine de la Cosmétique BIO 2024
Sluit

Vier de Franse Week van de Biologische Cosmetica

Choose your gift!

Kies uw

CADEAU!

Plus: 15% korting op onze cosmetica tot en met 7 april.

Kies uw

CADEAU!

Winkelwagen0
Er zitten geen producten in de winkelwagen!
Verder winkelen
0