Gebruiksvoorwaarden

(Bijgewerkt op 23/02/2022)

De website

O’Naturalis (https://onaturalis.bio)

(hierna het“Platform“)

is een initiatief van :

O’Naturalis srl
Hautes Levée 19A, 4970 Stavelot (België)
Ondernemingsnummer (ECB/BTW): BE0782.698.344
E-mail: info@onaturalis.bio
Telefoon: +32 (0)80 770 422

(hierna“O’Naturalis” of de“Verkoper“)

1. Toepassingsgebied

Deze algemene gebruiksvoorwaarden (hierna de“AGV”) zijn van toepassing op elk bezoek aan of gebruik van het Platform en de informatie daarop door een internetgebruiker (hiernade “Gebruiker”).

Door het Platform te bezoeken of te gebruiken, erkennen Gebruikers dat zij deze Algemene Voorwaarden hebben gelezen en uitdrukkelijk de rechten en plichten aanvaarden die hierin zijn uiteengezet.

In uitzonderlijke omstandigheden kan bij schriftelijke overeenkomst worden afgeweken van de bepalingen van de GCU. Deze afwijkingen kunnen bestaan uit het wijzigen, toevoegen of schrappen van de clausules waarop ze betrekking hebben en hebben geen gevolgen voor de toepassing van de andere bepalingen van de AVG.

We behouden ons het recht voor om onze Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving, maar we verbinden ons ertoe om de bepalingen toe te passen die van kracht waren op het moment dat je ons Platform gebruikte.

2. Platform

2.1 Toegang en navigatie

We nemen alle redelijke en noodzakelijke maatregelen om de goede werking, veiligheid en toegankelijkheid van ons Platform te garanderen. We kunnen echter geen absolute garantie van operabiliteit bieden en onze acties moeten daarom worden beschouwd als gedekt door een inspanningsverplichting.

Het gebruik van het Platform is altijd op eigen risico van de Gebruiker. Wij zijn daarom niet aansprakelijk voor schade die kan voortvloeien uit storingen, onderbrekingen, defecten of schadelijke elementen op het Platform.

Wij behouden ons het recht voor om de toegang tot het Platform te beperken of de werking ervan op elk moment te onderbreken, zonder verplichting tot voorafgaande kennisgeving.

2.2 Inhoud

O’Naturalis bepaalt grotendeels de inhoud van het Platform en besteedt veel zorg aan de informatie die het bevat. We nemen alle mogelijke stappen om ons Platform zo volledig, nauwkeurig en actueel mogelijk te houden, zelfs wanneer de informatie erop wordt verstrekt door derden.

We behouden ons het recht voor om het Platform en de inhoud ervan op elk moment te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen, zonder enige aansprakelijkheid.

O’Naturalis kan geen absolute garantie bieden ten aanzien van de kwaliteit van de informatie op het Platform. Het is daarom mogelijk dat deze informatie niet altijd volledig, nauwkeurig, voldoende precies of actueel is. Bijgevolg kan O’Naturalis niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, direct of indirect, die de Gebruiker zou kunnen lijden als gevolg van de informatie gepresenteerd op het Platform.

Als bepaalde inhoud op het Platform inbreuk maakt op de wet of de rechten van derden, of in strijd is met de goede zeden, vragen we je om ons zo snel mogelijk per e-mail te informeren zodat we passende maatregelen kunnen nemen.

Het downloaden vanaf het Platform gebeurt altijd op eigen risico van de Gebruiker. O’Naturalis kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade als gevolg van dergelijke downloads, zoals verlies van gegevens of schade aan het computersysteem van de Gebruiker, die uitsluitend voor rekening van de Gebruiker zijn.

2.3 Diensten voorbehouden aan geregistreerde Gebruikers

1) Registratie

Voor toegang tot bepaalde diensten is registratie door de gebruiker vereist.

Registratie en toegang tot de diensten van het Platform zijn uitsluitend voorbehouden aan wettelijk bevoegde personen die het online beschikbare registratieformulier op het Platform en deze GCU hebben ingevuld en gevalideerd.

Wanneer Gebruikers zich registreren, verplichten zij zich tot het verstrekken van nauwkeurige, waarheidsgetrouwe en actuele informatie over zichzelf en hun burgerlijke staat. De Gebruiker moet de gegevens die op hem/haar betrekking hebben ook regelmatig controleren om de juistheid ervan te handhaven.

De Gebruiker moet daarom een geldig e-mailadres opgeven, waarnaar het Platform de bevestiging van registratie voor haar diensten zal sturen. Een e-mailadres kan niet meer dan één keer worden gebruikt om je aan te melden voor diensten.

Elke communicatie door het Platform en haar partners wordt daarom geacht te zijn ontvangen en gelezen door de Gebruiker. Deze verbindt zich er dan ook toe om de berichten die hij op dit e-mailadres ontvangt regelmatig te controleren en indien nodig binnen een redelijke termijn te beantwoorden.

Slechts één inzending per persoon is toegestaan.

De Gebruiker krijgt een login waarmee hij/zij toegang krijgt tot een gebied dat voor hem/haar is gereserveerd (hierna te noemenhet “Persoonlijke Gebied“), naast het invoeren van zijn/haar wachtwoord.

Gebruikers kunnen hun gebruikersnaam en wachtwoord online wijzigen in hun persoonlijke omgeving. Het wachtwoord is persoonlijk en vertrouwelijk en de Gebruiker verbindt zich ertoe om het niet aan derden door te geven.

In ieder geval behoudt O’Naturalis zich het recht voor om een verzoek tot registratie voor diensten op het Platform te weigeren indien de Gebruiker niet voldoet aan de GCU.

2) Uitschrijven

Regelmatig geregistreerde Gebruikers kunnen zich op elk gewenst moment uitschrijven door de daarvoor bestemde pagina in hun Persoonlijke Ruimte te bezoeken. Elke afmelding van het Platform zal zo snel mogelijk van kracht zijn nadat de Gebruiker het hiervoor bestemde formulier heeft ingevuld.

2.4 Inhoud gepubliceerd door de Gebruiker

De gebruiker verbindt zich ertoe de geldende wetten na te leven via al zijn publicaties op het Platform. Er zal bijzondere aandacht worden besteed aan de belangen van derden, beledigende inhoud en inhoud die in strijd kan zijn met de openbare orde of goede zeden. De Gebruiker blijft verantwoordelijk voor alle inhoud die op het Platform wordt gepubliceerd.

Het Platform kan elke publicatie modereren en weigeren om inhoud online te plaatsen zonder dat dit gerechtvaardigd hoeft te worden. Op dezelfde manier kan inhoud die door een Gebruiker is gepubliceerd, zonder reden of vertraging worden gewijzigd of verwijderd.

Door te publiceren op het Platform, verleent de Gebruiker O’Naturalis, gratis en op niet-exclusieve basis, het recht om te vertegenwoordigen, reproduceren, aanpassen, wijzigen, distribueren en verspreiden, direct of indirect en op elk medium en over de hele wereld, de gepubliceerde inhoud.

3. Koppelingen naar andere websites

Het Platform kan links of hyperlinks naar externe websites bevatten. Dergelijke links impliceren niet automatisch dat er een relatie bestaat tussen O’Naturalis en de externe website of dat er een impliciete overeenkomst bestaat met de inhoud van dergelijke externe sites.

O’Naturalis heeft geen controle over externe websites. Wij zijn daarom niet verantwoordelijk voor de veilige en correcte werking van hyperlinks en hun eindbestemming. Zodra de Gebruiker op de hyperlink klikt, verlaat hij/zij het Platform. We kunnen daarom niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele latere schade.

4. Intellectuele eigendomsrechten

De structuur van het Platform, evenals de teksten, grafische voorstellingen, afbeeldingen, foto’s, geluiden, video’s, databases, computertoepassingen, enz. die er deel van uitmaken of die toegankelijk zijn via het Platform, zijn eigendom van de uitgever en worden als zodanig beschermd door de geldende wetten inzake intellectuele eigendom.

Elke weergave, reproductie, aanpassing of gedeeltelijke of volledige exploitatie van de inhoud, handelsmerken en diensten aangeboden door het Platform, door welk procédé dan ook, zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de uitgever, is strikt verboden, met uitzondering van elementen die uitdrukkelijk als vrij van rechten zijn aangeduid op het Platform.

Gebruikers van het Platform krijgen een beperkt recht op toegang, gebruik en weergave van het Platform en de inhoud ervan. Dit recht wordt verleend op niet-exclusieve, niet-overdraagbare basis en mag alleen worden gebruikt voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming is het Gebruikers niet toegestaan om de beschermde elementen geheel of gedeeltelijk te wijzigen, te reproduceren, te vertalen, te distribueren, te verkopen of mee te delen aan het publiek.

Het is gebruikers verboden om gegevens in te voeren op het Platform die de inhoud of het uiterlijk ervan wijzigen of kunnen wijzigen.

5. Bescherming van persoonlijke gegevens

De persoonsgegevens die de Gebruiker verstrekt bij het bezoeken of gebruiken van het Platform worden door O’Naturalis uitsluitend voor interne doeleinden verzameld en verwerkt. O’Naturalis verzekert haar gebruikers dat zij het grootste belang hecht aan de bescherming van hun privacy en persoonsgegevens, en dat zij zich altijd inzet om hierover helder en transparant te communiceren.

O’Naturalis verbindt zich ertoe de relevante toepasselijke wetgeving na te leven, namelijk de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de Europese verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

De persoonlijke gegevens van de Gebruiker worden verwerkt in overeenstemming met het Privacybeleid dat beschikbaar is op het Platform.

6. Verboden gebruik

Naast de andere verbodsbepalingen in de Gebruiksvoorwaarden is het verboden om het Platform of de inhoud ervan te gebruiken:

 • voor illegale doeleinden;
 • derden aan te zetten tot het plegen van of deelnemen aan illegale handelingen;
 • plaatselijke verordeningen of internationale, federale, provinciale of staatsverordeningen, regels of wetten te overtreden;
 • inbreuk maken op onze intellectuele eigendomsrechten of die van derden;
 • iemand lastig te vallen, te misbruiken, te beledigen, te kwetsen, te belasteren, te belasteren, te denigreren, te intimideren of te discrimineren op grond van geslacht, seksuele geaardheid, godsdienst, etnische afkomst, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap;
 • om onjuiste of misleidende informatie te verstrekken ;
 • virussen of andere kwaadaardige codes te uploaden of over te brengen die de functionaliteit of werking van de Service of een gerelateerde website of andere websites of het internet in gevaar brengen of kunnen brengen;
 • om persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te traceren ;
 • om te spammen, te phishen, een domein te kapen, informatie af te persen, op het web te surfen, te verkennen of te scannen;
 • voor obscene of immorele doeleinden;
 • om de veiligheidsmaatregelen van de Service of een gerelateerde site, evenals andere websites of het internet te verstoren of te omzeilen. Wij behouden ons het recht voor om uw gebruik van het Platform of een gerelateerde website te beëindigen bij overtreding van de Verboden Gebruiksvoorwaarden.

7. Uitsluiting van garanties en beperking van aansprakelijkheid

O’Naturalis garandeert niet dat uw gebruik van het Platform ononderbroken, veilig, tijdig of vrij van fouten zal zijn.

O’Naturalis garandeert niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van het Platform accuraat of betrouwbaar zijn.

De Gebruiker stemt ermee in dat O’Naturalis van tijd tot tijd de Dienst voor onbepaalde tijd kan intrekken of op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving kan annuleren.

Gebruikers stemmen er uitdrukkelijk mee in dat hun gebruik van het Platform, of hun onvermogen om het te gebruiken, op hun eigen risico is. Het Platform en alle producten en diensten die via het (tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door O’Naturalis) worden geleverd op een “as is” en “as available” basis voor gebruik zonder enige verklaringen, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met inbegrip van alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid of verhandelbare kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.

In geen geval zal O’Naturalis, haar aandeelhouders, directeuren, functionarissen, werknemers, filialen, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of andere partners aansprakelijk zijn voor enig letsel, verlies, claim, of enige directe, indirecte, incidentele, punitieve, speciale of gevolgschade, met inbegrip van maar niet beperkt tot gederfde winst, gederfde inkomsten, gemiste besparingen of verloren gegevens, vervangingskosten of andere soortgelijke schade, hetzij in contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik van het Platform of enige dienst of product met behulp van het Platform, of enige andere claim die op enige wijze verband houdt met het gebruik van het Platform of enig product, met inbegrip van maar niet beperkt tot, eventuele fouten of omissies in de inhoud, of enig verlies of schade op welke wijze dan ook voortvloeiend uit het gebruik van het Platform of enige inhoud (of product) gepubliceerd, verzonden of beschikbaar gesteld via de Dienst, zelfs als de Gebruiker is geadviseerd over de mogelijkheid daarvan.

Omdat sommige staten of rechtsgebieden staan niet toe dat de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade, O’Naturalis ‘aansprakelijkheid in dergelijke staten of rechtsgebieden worden beperkt tot de maximale omvang toegestaan door de wet.

8. Compensatie

De Gebruiker stemt ermee in O’Naturalis en haar aandeelhouders, dochterondernemingen, filialen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers te vrijwaren, verdedigen en schadeloos te stellen van elke claim of eis, met inbegrip van redelijke honoraria van advocaten, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit schending door de Gebruiker van deze Gebruiksvoorwaarden of de hierin genoemde documenten, of schending door de Gebruiker van enige wetten of rechten van een derde partij.

9. Scheidbaarheid

Indien een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal een dergelijke bepaling niettemin afdwingbaar zijn voor zover de wet dit toestaat, en zal het niet-afdwingbare gedeelte geacht worden scheidbaar te zijn van deze Gebruiksvoorwaarden, zonder dat een dergelijke vaststelling invloed heeft op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

10. Annulering

De verplichtingen en aansprakelijkheden die de partijen vóór de beëindigingsdatum zijn aangegaan, blijven voor alle doeleinden na de beëindiging van deze Overeenkomst bestaan.

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden blijven van kracht tenzij en totdat deze door de Gebruiker of door O’Naturalis worden beëindigd. De Gebruiker kan deze Gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment beëindigen door O’Naturalis te laten weten dat hij niet langer gebruik wenst te maken van het Platform, door te verzoeken verwijderd te worden van het Platform (zie artikel 2, lid c, sub 2, hierboven).

Als O’Naturalis van mening is of vermoedt, naar eigen goeddunken, dat de Gebruiker niet voldoet of niet heeft voldaan aan een voorwaarde of bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden, kan O’Naturalis ook deze overeenkomst beëindigen op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving. De Gebruiker blijft dan alle verschuldigde bedragen verschuldigd tot en met de datum van beëindiging, als gevolg waarvan O’Naturalis de Gebruiker de toegang tot het Platform (of een deel daarvan) kan weigeren.

11. Volledige overeenkomst

Eventuele nalatigheid van O’Naturalis uit te oefenen of af te dwingen enig recht of bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden vormt geen verklaring van afstand van een dergelijk recht of bepaling.

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden of enig ander beleid of bedrijfsregel gepubliceerd door O’Naturalis op het Platform of met betrekking tot het Platform vormen de gehele overeenkomst en afspraak tussen O’Naturalis en de Gebruiker, en zijn van toepassing op het gebruik van het Platform. Zij vervangen alle eerdere en gelijktijdige overeenkomsten, mededelingen en voorstellen, mondeling of schriftelijk, tussen de Gebruiker en O’Naturalis (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, elke eerdere versie van de Algemene Gebruiksvoorwaarden).

Dubbelzinnigheden in de interpretatie van deze Gebruiksvoorwaarden zullen niet worden uitgelegd ten nadele van de partij die ze heeft opgesteld.

12. Toepasselijk recht en jurisdictie

Op deze AGV is Belgisch recht van toepassing.

In geval van een geschil en bij gebrek aan een minnelijke schikking, zal het geschil worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar O’Naturalis haar maatschappelijke zetel heeft.

13. Algemene bepalingen

O’Naturalis behoudt zich het recht voor om het Platform en bijbehorende diensten op elk gewenst moment aan te passen, uit te breiden, te verwijderen, te beperken of te onderbreken, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid.

In het geval van een schending van de GCU door de Gebruiker, behoudt O’Naturalis zich het recht voor om passende sancties en corrigerende maatregelen te nemen. In het bijzonder behoudt O’Naturalis zich het recht voor om de Gebruiker tijdelijk of permanent de toegang tot het Platform of onze diensten te ontzeggen. Deze maatregelen kunnen zonder opgaaf van reden en zonder voorafgaande kennisgeving worden genomen. O’Naturalis kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld of aanleiding geven tot enige vorm van compensatie.

De onwettigheid of gehele of gedeeltelijke ongeldigheid van een bepaling van onze AV heeft geen invloed op de geldigheid en toepassing van de overige bepalingen. In een dergelijk geval hebben we het recht om de bepaling te vervangen door een andere geldige bepaling met een vergelijkbare reikwijdte.

Logo de la Semaine de la Cosmétique BIO 2024
Sluit

Vier de Franse Week van de Biologische Cosmetica

Choose your gift!

Kies uw

CADEAU!

Plus: 15% korting op onze cosmetica tot en met 7 april.

Kies uw

CADEAU!

Winkelwagen0
Er zitten geen producten in de winkelwagen!
Verder winkelen
0