B2B Verkoopvoorwaarden

(Bijgewerkt op 01/07/2022)

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op verkopen aan kopers die handelen in een professionele hoedanigheid. Als je een consument bent (consument: elke natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn/haar handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen), zijn de Algemene Verkoopvoorwaarden B2C van toepassing. Klik hier voor meer informatie: https: //onaturalis.bio/cgv

De website

O’Naturalis (https://onaturalis.bio)

(hierna het“Platform“)

is een initiatief van :

O’Naturalis srl
Haute Levée 19A, 4970 Stavelot (België)
Ondernemingsnummer (ECB/BTW): BE0782.698.344
E-mail: info@onaturalis.bio
Telefoon: +32 (0)80 770 422

(hierna“O’Naturalis” of de“Verkoper“)

Artikel 1. Toepassingsgebied

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna de“AV“) definiëren de wederzijdse rechten en plichten van de partijen in het geval van een B2B-contract.

“De koper” is de naam die wordt gegeven aan de medecontractant, of het nu een wederverkoper of een verkoper-depotgever is.

De AVT drukken alle verplichtingen van de partijen uit.

Door een contract aan te gaan met de Verkoper, gaat de Koper ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Algemene Voorwaarden, die naar de Koper worden gestuurd wanneer het contract wordt afgesloten.

De GCS die van toepassing zijn, zijn de GCS die naar de Koper worden gestuurd op het moment dat het contract wordt afgesloten.

De Algemene Voorwaarden hebben voorrang op alle andere voorwaarden die door de Koper worden bedongen, in welke vorm dan ook, op welk moment dan ook, schriftelijk, per e-mail of mondeling.

In uitzonderlijke omstandigheden kan worden afgeweken van de bepalingen van de AVT op voorwaarde dat deze afwijkingen schriftelijk zijn overeengekomen door alle partijen.

Artikel 2. Aandelen en contanten

Producten en diensten worden aangeboden op basis van beschikbaarheid.

Als een product door de Koper wordt besteld terwijl het niet langer op voorraad is, zal de Verkoper de Koper hiervan zo snel mogelijk op de hoogte stellen en kan de Koper beslissen om een ander product tegen dezelfde prijs te kiezen of om de aankoop terugbetaald te krijgen.

Artikel 3. Prijzen

Prijzen en belastingen worden uiterlijk bij het ondertekenen van het bestelformulier voor elk artikel gespecificeerd.

Wanneer de Koper een wederverkoper is, worden de prijzen en belastingen exclusief btw vermeld op de bestelbon die de Verkoper naar de Koper stuurt, op welke bestelbon een geldigheidsduur van toepassing is.

Wanneer de Koper een “verkoper-depotgever” is (volgens de voorwaarden van het contract dat tussen de partijen is gesloten), worden de prijs en de belasting vermeld op de bestelbonnen en op de stortingsfiches.

Als de prijzen veranderen, moet de koper voor toekomstige verkopen nieuwe inkooporders en aanbetalingsbewijzen ontvangen.

Prijzen worden vermeld in euro’s.

Artikel 4. Levering

4.1 Versturen

Producten worden geleverd op het afleveradres dat door de Koper is aangegeven op het bestelformulier.

De verkoper levert aan alle landen in de Europese Unie.

De Koper verplicht zich tot het verstrekken van correcte en actuele leveringsinformatie. Bij gebreke hiervan zullen alle extra kosten die voortvloeien uit onvolledige of foutieve informatie die door de Koper is verstrekt, aan de Koper worden gefactureerd.

Om redenen van beschikbaarheid kan een bestelling het voorwerp uitmaken van meerdere opeenvolgende leveringen aan de Koper.

De Verkoper biedt een of meer leveringsmethoden aan. De leveringsmethode moet worden gedefinieerd wanneer het contract wordt opgesteld. Levertijden zijn afhankelijk van de gekozen verzendmethode.

Verzendkosten zijn voor rekening van de Koper, tenzij anders aangegeven door de Verkoper op het bestelformulier.

Levertijden worden alleen ter informatie gegeven.

Als de Verkoper de leveringsdatum niet kan halen, zal hij de Koper zo snel mogelijk informeren.

Als de daadwerkelijke levering meer dan een maand na de indicatieve leverdatum plaatsvindt, kan de Koper om terugbetaling vragen.

Als er geen periode van een maand ligt tussen de indicatieve leveringsdatum en de werkelijke leveringsdatum, kan er geen verzoek tot terugbetaling worden ingediend.

4.2 De bestelling controleren

Bij ontvangst van de producten controleert de Koper of de geleverde producten in goede staat zijn.

In het geval dat een of meer van de bestelde producten ontbreken of beschadigd zijn, moet de Koper een klacht sturen per aangetekende brief binnen 14 dagen na de datum van ontvangst van de producten.

Elke claim die niet binnen de bovenstaande regels en termijnen wordt ingediend, is onontvankelijk.

De risico’s van het Product worden overgedragen op het moment van levering. Vanaf dit moment wijst de Verkoper alle verantwoordelijkheid af in geval van verlies of vernietiging, of gedeeltelijke of volledige beschadiging van het Product.

4.3 Fout bij levering

In geval van een leveringsfout of een niet-conformiteit van de producten ten opzichte van de informatie op de bestelbon, dient de Koper de Verkoper hiervan per aangetekende brief op de hoogte te brengen binnen 14 dagen na de datum van ontvangst van de producten.

Elke claim die niet binnen de bovenstaande regels en termijnen wordt ingediend, is onontvankelijk.

4.4 Retourneren en ruilen

Het te ruilen of terug te betalen product moet in zijn geheel en in de originele verpakking aan de Verkoper worden geretourneerd.

De Verkoper vergoedt de prijs van het (de) product(en) en, indien en alleen indien de retourzending betrekking heeft op de gehele bestelling, de eventuele transportkosten die in rekening zijn gebracht voor de eerste verzending.

De Verkoper draagt ook de kosten van terugzending/verzending (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit het feit dat de Koper een andere leveringsmethode heeft gekozen dan de minder dure standaard leveringsmethode).

Artikel 5. Betaling en facturering

5.1. De Klant kan verzoeken de factuur naar een ander adres dan het leveringsadres te sturen door vóór de levering een verzoek hiertoe te richten aan de Klantendienst (per post naar O’Naturalis, Klantendienst, Henri Massangestraat 12, 4970 Stavelot (België) of per e-mail naar het adres “commandes@onaturalis.bio”).

5.2. Als een dienst of product niet beschikbaar is, zal de Verkoper de Koper hiervan zo snel mogelijk op de hoogte stellen om overeenstemming te bereiken over de vervanging van het product of de annulering van de bestelling, naar keuze van de Koper.

In het geval van vervanging, als de kosten van het vervangende product lager zijn dan de kosten van het oorspronkelijk bestelde product, wordt het verschil terugbetaald aan de klant.

Als bij vervanging de kosten van het vervangende product hoger zijn dan de kosten van het oorspronkelijk bestelde product, wordt het verschil aan de klant gefactureerd.

Als een product wordt vervangen, blijft de rest van de bestelling stevig en definitief.

5.3. In geval van niet-betaling op de vervaldag vermeld op de factuur, is de koper, zonder voorafgaande ingebrekestelling of sommatie, een interest van 12% per jaar verschuldigd tot de hoofdsom volledig is betaald.

In geval van niet-betaling op de vervaldag vermeld op de factuur, is de Koper bovendien een contractuele forfaitaire boete verschuldigd van 10% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van 75 EUR.

5.4 In geval van niet-betaling behoudt de Verkoper zich het recht voor om de betaling af te wachten alvorens de nog uitstaande bestellingen uit te voeren.

Artikel 6. Overmacht

Als de Verkoper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd de bestelling uit te voeren als gevolg van een onvoorziene omstandigheid die buiten zijn macht ligt, wordt dit beschouwd als overmacht.

In geval van overmacht is de Verkoper gerechtigd om de uitvoering van de bestelling geheel of gedeeltelijk op te schorten voor de duur van de overmacht. De Verkoper zal de Koper hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen.

Als de overmacht meer dan 90 dagen zonder onderbreking aanhoudt, heeft elk van de contractpartijen het recht om het contract eenzijdig te beëindigen, door middel van een aangetekende brief aan de andere partij. Reeds uitgevoerde bestellingen door de Verkoper worden niettemin gefactureerd aan de Koper.

Artikel 7. Onafhankelijkheid van clausules

De onwettigheid of gehele of gedeeltelijke ongeldigheid van een bepaling van deze Algemene Verkoopvoorwaarden heeft geen invloed op de geldigheid en toepassing van de overige bepalingen. De Verkoper behoudt zich het recht voor om de onwettige of ongeldige bepaling te vervangen door een andere geldige bepaling van gelijke strekking die geen afbreuk doet aan de rechten van de Koper.

Artikel 8. Toepasselijk recht en jurisdictie

Op deze Algemene Verkoopsvoorwaarden is Belgisch recht van toepassing.

In geval van een geschil en bij gebrek aan een minnelijke schikking, zal het geschil worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van de verkoper.

Artikel 9. Gegevensbescherming

De persoonsgegevens die worden verzameld in het kader van de verkopen die onder deze Algemene Verkoopvoorwaarden vallen, worden verwerkt in overeenstemming met de Belgische en Europese wetgeving, in het bijzonder de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening 2016/679, in het algemeen de “GDPR” of “RGPD” genoemd).

De gegevens worden verwerkt ten behoeve van de uitvoering van de met de Koper gesloten overeenkomsten, klanten- en verkoopadministratie, product- en dienstenpromotie, gepersonaliseerde informatiecampagnes en direct marketing, onder meer via e-mail, door de Verkoper en zijn onderaannemers.

Voor verdere informatie wordt de Koper uitgenodigd om het gegevensbeschermingsbeleid van de Verkoper te raadplegen, dat kan worden ingezien op het Platform(https://onaturalis.bio/privacy) of op verzoek kan worden verkregen via e-mail, telefoon of brief aan het hoofdkantoor van de Verkoper.

Logo de la Semaine de la Cosmétique BIO 2024
Sluit

Vier de Franse Week van de Biologische Cosmetica

Choose your gift!

Kies uw

CADEAU!

Plus: 15% korting op onze cosmetica tot en met 7 april.

Kies uw

CADEAU!

Winkelwagen0
Er zitten geen producten in de winkelwagen!
Verder winkelen
0